• Hem

Helgumsdeltat

Deltat

Flygfoto över Deltat Thommy Edlund

 013 640x480

Foto EMW, taget från Mo by.

P1030720 redigerad-1

Fotot taget från Västby av Birgitta Strid

Deltat var tidigare en del av den öppna jordbruksbygden vid Helgumssjön och användes för slåtter och bete. Efter andra världskriget upphörde slåttern och stora partier av deltat har vuxit igen med lövskog.

Våtmarker av denna typ som finns i Helgumssjöns delta, räknas som en av de allra mest högproducerande naturliga biotoper  som finns i landet.

Deltats största botaniska världen ligger inte så mycket i förekomsten av enskilda arter, utan i arternas sammansättning i större enheter, d v s biotoperna. Sett i ett vidare perspektiv  är deltat som naturmiljö unikt för länet och ytterst sällsynt i landet

Läs mera här: 

http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/rapporter/2013/helgumsjons-delta-inventeringsresultat-och-restaureringsforslag-2013.pdf